AKTUELT

Vi søker kontormedarbeider

Advokatfirmaet Dahle AS søker en strukturert, utadvendt, serviceinnstilt og lærevillig medarbeider som kan styrke vårt team. Svært gode norsk-kunnskaper er en forutsetning. Bakgrunn fra kontorarbeid/sekretær vil være en fordel, men nødvendig opplæring vil bli gitt.

Arbeidet består av vanlige kontoroppgaver, sekretæroppgaver, sentralbord og bistand til advokatene.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, med fleksibilitet rundt arbeidstid. Stillingsprosent er 60-100 - etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er advokat Øyvind Dahle. Han kan nås på telefon 94140469, eller e-post dahle@aivas.no.

Sjekk ut stillingsannonsen her: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/5afa7806-d563-4f2f-9b76-81ecb42b0611


En hyppig vekst knyttet til antall el-sparkesykler, gjorde at regjeringen fant det nødvendig å innføre strengere regler for bruk av disse. Fra 15.06.2022 ble e-sparkesykler omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn». Dette medførte at det blant annet ble;
- innført en promillegrense på 0,2.
- påbudt for barn under 15 år å bruke hjelm.
- forbudt med passasjerer. 

Eksempler fra rettspraksis:
Den 14.10.2022 avsa Oslo tingrett dom i sak om promillekjøring medel-sparkesykkel. Tiltalte kjørte el-sparkesykkel i Oslo sentrum med en promille på 0,98. Aktor la ned påstand om at dette skulle straffes på lik linje som promillekjøring med bil, herunder betinget fengsel i 18 dager og en bot tilsvarende en og en halv månedslønn for tiltalte. Retten var ikke enig, og kom til at straffutmålingen skulle skje etter generelle prinsipper. Det ble lagt til grunn at kjøringen ikke medførte konkrete farer. Etter en samlet vurdering kom de til at forholdet kunne straffes med bot. Boten utgjorde omkring halvparten av det aktor la ned påstand om. 

Ut fra dette kan vi trekke den slutning at selv om reglene for kjøringmed el-sparkesykkel har blitt strengere, må det foretas en helt konkretvurdering av trafikkfarene i det enkelte tilfellet.  

NB:  fra 01.01.2022 er det forsikringsplikt på el-sparkesykler for privatpersoner.

17/04/24

Brevsaken i valdres

Lokalsamfunnet har i hele år vært opptatt av den såkalte hatbrevsaken, som Åsted Norge har gjennomgått. Gjennom 23 år har en ukjent brevskriver skrevet anonyme brev til folk i Valdres.

Etter at Åsted Norge tok opp saken, har Øyvind Dahle blitt oppnevnt som bistandsadvokat. Vi bistår nå 16 personer som har fått brev. Både Avisa Valdres, OA og TV2 har hatt fokus på saken, og flere av sakene er gjenåpnet etter å ha vært henlagt. En person er siktet i saken. 

For lokalsamfunnet i Valdres, og ikke minst de fornærmede, vil en løsning av saken være av stor betydning. Det viktigste er imidlertid at hatbrevene opphører.

Det er viktig at politiet får mest mulig faktagrunnlag i saken. Vi oppfordrer derfor de som sitter på informasjon om å ta kontakt med politiet. Har du selv mottatt et hatbrev, kan vi kontaktes på 613 66 200.

Tabell hentet fra NOU 2022: 20 side 287. 

Forslaget skal i første omgang ut på høring.
Det er foreløpig uklart om arveavgiften vil bli innført, og i så fall når dette vil skje.


02/04/2023

Hils på SARA

Skatteutvalget la frem sin utredning 19.12.2022.

I denne ble det foreslått å innføre arveavgift.
Utvalget mener det foreligger gode grunner for å gjeninnføre arveavgiften. 

Forslaget baseres på tidligere avgiftsmodell. Det er imidlertid foreslått at innslagspunktene er høyere og at avgiftssatsen er høyere ved høytinnslagspunkt.  

I henhold til forslaget fra utvalget vil arveavgiften se slik ut:

Sara Grøndalen begynte hos oss som trainee 2/1-24, i forbindelse med at advokatfullmektig Marit Opsahl Juvkam skal ut i fødselspermisjon.
Sara oppnådde en bachelorgrad i rettsvitenskap ved Høyskolen i Innlandet avd. Lillehammer våren 2022. Hun har tidligere jobbet i et advokatfirma på Gjøvik.
Vi ønsker henne velkommen med på laget

08/01/24

Eiendomsmegling fra året 2023

Som ethvert advokatkontor med respekt for seg selv, har majoriteten av våre advokater hund. 

Med virkning fra 01.01.2023 ble det foretatt en del endringer i hundeloven. Både stort og smått.
Hovedformålet med endringene i hundeloven er å styrke de forebyggende tiltakene i loven slik at uønskede hendelser med hunder ikke skal skje. 

I hundelovens § 6 ble det blant annet endret at tiden for ordinær båndtvang er fra og med 1. april til og med 20. august.
Det kan også (i forskrift) innføres ekstraordinær båndtvang. 

I starten av februar har flere kommuner i Valdres innført slik ekstraordinær båndtvang grunnet store mengder med snø som kan vanskeliggjøre vilts (i hovedsak rådyr) mobilitet og tilgang på mat.
Den ekstraordinære båndtvangen kan hjemles i § 6 annet ledd bokstav f «under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet». 

Følgende kommuner har innført ekstraordinær båndtvang (pr 28.02.2023):
Vestre Slidre:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2023-02-01-121
Vang:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-03-22-661

Etnedal:
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2023-02-23-250

Selv om det ikke er vedtatt ekstraordinær båndtvang i alle kommuner eller ekstraordinært båndtvang ikke gjelder over alt, innebærer ikke dette at hundeholderen ikke skal være aktsom. Av § 4 fremgår det at hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenfor båndtvangstider kan hunden være løs, men ikke uten tilsyn og kontroll. Hundeloven kan i stor grad oppsummeres som en lov tuftet på «sunn fornuft».

I 2023 bisto vi med 83 eiendomsformidlinger fordelt på vanlige megleroppdrag, tvangssalg og oppgjørsoppdrag i Valdres.

Oppgjørsoppdrag innebærer at du som selger av en bolig finner en kjøper selv og kommer frem til en salgspris. Vi tar oss av alt fra kontrakt til tinglysing av skjøte. Dette innebærer at du kan spare penger på å gjøre en del av jobben selv, uten å måtte gå til en ordinær eiendomsmegler.  Vi bistår også med vanlig eiendomsmegling, hvor vi kan hjelpe deg gjennom hele prosessen, på lik linje med en ordinær eiendomsmegler. Vi har god kompetanse og lokalkunnskap, og bistår gjerne med tips og råd før du setter i gang salgsprosessen.  Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.  

05/01/24

Først i norge

Gjennom etinglysing.no var Advokatfirmaet Dahle AS først ute med elektronisk innsending av skjøte med vedlegg.

Som Øyvind Dahle selv sier:
“Jeg er svært fornøyd med at Ambita nå tilbyr en løsning hvor advokater kan tinglyse skjøter og pantedokumenter elektronisk, og også skjøter med vedlegg. Dette gjør at advokater som driver eiendomsmegling og oppgjør, stiller på lik linje med de vanlige eiendomsmeglerne, og kan tilby en tjeneste som både kunder og banker har etterspurt.”


Les hele artikkelen her: https://www.ambita.com

07/11/23