AKTUELT

Først i norge

Gjennom etinglysing.no var Advokatfirmaet Dahle AS først ute med elektronisk innsending av skjøte med vedlegg.

Som Øyvind Dahle selv sier:
“Jeg er svært fornøyd med at Ambita nå tilbyr en løsning hvor advokater kan tinglyse skjøter og pantedokumenter elektronisk, og også skjøter med vedlegg. Dette gjør at advokater som driver eiendomsmegling og oppgjør, stiller på lik linje med de vanlige eiendomsmeglerne, og kan tilby en tjeneste som både kunder og banker har etterspurt.”


Les hele artikkelen her:
https://www.ambita.com

07/11/23

Eiendomsmegling

Som ethvert advokatkontor med respekt for seg selv, har majoriteten av våre advokater hund. 

Med virkning fra 01.01.2023 ble det foretatt en del endringer i hundeloven. Både stort og smått.
Hovedformålet med endringene i hundeloven er å styrke de forebyggende tiltakene i loven slik at uønskede hendelser med hunder ikke skal skje. 

I hundelovens § 6 ble det blant annet endret at tiden for ordinær båndtvang er fra og med 1. april til og med 20. august.
Det kan også (i forskrift) innføres ekstraordinær båndtvang. 

I starten av februar har flere kommuner i Valdres innført slik ekstraordinær båndtvang grunnet store mengder med snø som kan vanskeliggjøre vilts (i hovedsak rådyr) mobilitet og tilgang på mat.
Den ekstraordinære båndtvangen kan hjemles i § 6 annet ledd bokstav f «under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet». 

Følgende kommuner har innført ekstraordinær båndtvang (pr 28.02.2023):
Vestre Slidre:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2023-02-01-121
Vang:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-03-22-661

Etnedal:
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2023-02-23-250

Selv om det ikke er vedtatt ekstraordinær båndtvang i alle kommuner eller ekstraordinært båndtvang ikke gjelder over alt, innebærer ikke dette at hundeholderen ikke skal være aktsom. Av § 4 fremgår det at hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenfor båndtvangstider kan hunden være løs, men ikke uten tilsyn og kontroll. Hundeloven kan i stor grad oppsummeres som en lov tuftet på «sunn fornuft».

I 2022 bisto vi med 67 eiendomsformidlinger fordelt på vanlige megleroppdrag, tvangssalg og oppgjørsoppdrag i Valdres.

Oppgjørsoppdrag innebærer at du som selger av en bolig finner en kjøper selv og kommer frem til en salgspris. Vi tar oss av alt fra kontrakt til tinglysing av skjøte. Dette innebærer at du kan spare penger på å gjøre en del av jobben selv, uten å måtte gå til en ordinær eiendomsmegler.  Vi bistår også med vanlig eiendomsmegling, hvor vi kan hjelpe deg gjennom hele prosessen, på lik linje med en ordinær eiendomsmegler. Vi har god kompetanse og lokalkunnskap, og bistår gjerne med tips og råd før du setter i gang salgsprosessen.  Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.  

24/05/23

Brøkregning ved skifte av dødsbo

Advokat Pål Nissen Granlund er deltagende på JUC sine nettverkssamlinger. Der samles advokater for å samtale og diskutere praktiske juridiske spørsmål innenfor arv, skifte og formuesplanlegging. Advokater som arbeider med privatretten kommer sjeldent utenom arveretten. Dette er et rettsområde som alle og enhver én eller flere ganger vil komme borti, og som er et tema på hver nettverkssamling.

På nettverkssamling i midten av mars holdt Granlund et foredrag om brøkregning ved skifte av dødsbo. Mange jurister tenker at de er ferdige med matematikk når de velger jusstudiet, men slik er det (dessverre) ikke. Granlund mener brøkregning i mye større grad må tas inn som en del av undervisningen på jussen, og som en del av kursopplegget etter endt studie.

Hvordan fordeles arven ved skifte av et uskiftet bo? Hvordan fordeles arven ved skifte med særkullsbarn, og hvordan blir brøkene seende ut?  

Trenger du hjelp til å finne ut hvordan arven skal fordeles, eksempelvis i forbindelse med overføring av avdødes faste eiendom? Vi vil mer enn gjerne hjelpe deg!

En hyppig vekst knyttet til antall el-sparkesykler, gjorde at regjeringen fant det nødvendig å innføre strengere regler for bruk av disse. Fra 15.06.2022 ble e-sparkesykler omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn». Dette medførte at det blant annet ble;
- innført en promillegrense på 0,2.
- påbudt for barn under 15 år å bruke hjelm.
- forbudt med passasjerer. 

Eksempler fra rettspraksis:
Den 14.10.2022 avsa Oslo tingrett dom i sak om promillekjøring medel-sparkesykkel. Tiltalte kjørte el-sparkesykkel i Oslo sentrum med en promille på 0,98. Aktor la ned påstand om at dette skulle straffes på lik linje som promillekjøring med bil, herunder betinget fengsel i 18 dager og en bot tilsvarende en og en halv månedslønn for tiltalte. Retten var ikke enig, og kom til at straffutmålingen skulle skje etter generelle prinsipper. Det ble lagt til grunn at kjøringen ikke medførte konkrete farer. Etter en samlet vurdering kom de til at forholdet kunne straffes med bot. Boten utgjorde omkring halvparten av det aktor la ned påstand om. 

Ut fra dette kan vi trekke den slutning at selv om reglene for kjøringmed el-sparkesykkel har blitt strengere, må det foretas en helt konkretvurdering av trafikkfarene i det enkelte tilfellet.  

NB:  fra 01.01.2022 er det forsikringsplikt på el-sparkesykler for privatpersoner.

14/04/23

Vi har åpnet kontor på beitostølen!

Den 01.03.2023, på dagen tjue år etter at advokat Granlund etablerte kontor i våre lokaler på Fagernes, utvidet vi med kontor på Beitostølen.
Vi blir nå også å finne i det som kalles infobygget på Beitostølen. Her holder også Beitostølen Booking AS, Tinde Hytter og Hallingdal og Valdres Eiendomstaksering AS til. Med denne etableringen vil Beitostølen kunne tilby enda mer varierte tjenester lokalt, både til hyttefolk, næringsdrivende og ikke minst de fastboende.  

Kontoret vil være åpent to ganger i uka, henholdsvis mandager ogfredager. Vi kan dermed enkelt tilpasse møter slik at klienter kan kombinere dette med en langhelg på hytta. 

Vi gleder oss over at vi kan komme enda nærmere vår klienter ved å etablere oss flere steder i regionen. Vi ønsker både gamle og nye klienter velkommen til oss, både i Jernbanevegen 6 på Fagernes, men også Bygdinvegen3780 på Beitostølen.

Tabell hentet fra NOU 2022: 20 side 287. 

Forslaget skal i første omgang ut på høring.
Det er foreløpig uklart om arveavgiften vil bli innført, og i så fall når dette vil skje.


15/03/2023

Vellykket foredrag

Skatteutvalget la frem sin utredning 19.12.2022.

I denne ble det foreslått å innføre arveavgift.
Utvalget mener det foreligger gode grunner for å gjeninnføre arveavgiften. 

Forslaget baseres på tidligere avgiftsmodell. Det er imidlertid foreslått at innslagspunktene er høyere og at avgiftssatsen er høyere ved høytinnslagspunkt.  

I henhold til forslaget fra utvalget vil arveavgiften se slik ut:

Det var fullt hus og god stemning på foredraget vårt den 02.02.2023.
Kaffetrakteren gikk på høygir, og kringle fra Valdres Bakeri falt i smak hos både tilhørere og foredragsholdere.

Fremtidsfullmakt og testament er begge svært aktuelle temaer som våre advokater har god kunnskap om.
Fikk du ikke med deg foredraget, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss!

03/02/23