AKTUELT

Vi har åpnet kontor på beitostølen!

Den 01.03.2023, på dagen tjue år etter at advokat Granlund etablerte kontor i våre lokaler på Fagernes, utvidet vi med kontor på Beitostølen.
Vi blir nå også å finne i det som kalles infobygget på Beitostølen. Her holder også Beitostølen Booking AS, Tinde Hytter og Hallingdal og Valdres Eiendomstaksering AS til. Med denne etableringen vil Beitostølen kunne tilby enda mer varierte tjenester lokalt, både til hyttefolk, næringsdrivende og ikke minst de fastboende.  

Kontoret vil være åpent to ganger i uka, henholdsvis mandager ogfredager. Vi kan dermed enkelt tilpasse møter slik at klienter kan kombinere dette med en langhelg på hytta. 

Vi gleder oss over at vi kan komme enda nærmere vår klienter ved å etablere oss flere steder i regionen. Vi ønsker både gamle og nye klienter velkommen til oss, både i Jernbanevegen 6 på Fagernes, men også Bygdinvegen3780 på Beitostølen.

Tabell hentet fra NOU 2022: 20 side 287. 

Forslaget skal i første omgang ut på høring.
Det er foreløpig uklart om arveavgiften vil bli innført, og i så fall når dette vil skje.


15/03/2023

Hundeloven og båndtvang i Valdres

Skatteutvalget la frem sin utredning 19.12.2022.

I denne ble det foreslått å innføre arveavgift.
Utvalget mener det foreligger gode grunner for å gjeninnføre arveavgiften. 

Forslaget baseres på tidligere avgiftsmodell. Det er imidlertid foreslått at innslagspunktene er høyere og at avgiftssatsen er høyere ved høytinnslagspunkt.  

I henhold til forslaget fra utvalget vil arveavgiften se slik ut:

Som ethvert advokatkontor med respekt for seg selv, har majoriteten av våre advokater hund. 

Med virkning fra 01.01.2023 ble det foretatt en del endringer i hundeloven. Både stort og smått.
Hovedformålet med endringene i hundeloven er å styrke de forebyggende tiltakene i loven slik at uønskede hendelser med hunder ikke skal skje. 

I hundelovens § 6 ble det blant annet endret at tiden for ordinær båndtvang er fra og med 1. april til og med 20. august.
Det kan også (i forskrift) innføres ekstraordinær båndtvang. 

I starten av februar har flere kommuner i Valdres innført slik ekstraordinær båndtvang grunnet store mengder med snø som kan vanskeliggjøre vilts (i hovedsak rådyr) mobilitet og tilgang på mat.
Den ekstraordinære båndtvangen kan hjemles i § 6 annet ledd bokstav f «under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet». 

Følgende kommuner har innført ekstraordinær båndtvang (pr 28.02.2023):
Vestre Slidre:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2023-02-01-121
Vang:
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-03-22-661

Etnedal:
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2023-02-23-250

Selv om det ikke er vedtatt ekstraordinær båndtvang i alle kommuner eller ekstraordinært båndtvang ikke gjelder over alt, innebærer ikke dette at hundeholderen ikke skal være aktsom. Av § 4 fremgår det at hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenfor båndtvangstider kan hunden være løs, men ikke uten tilsyn og kontroll. Hundeloven kan i stor grad oppsummeres som en lov tuftet på «sunn fornuft».

28/02/23

Vellykket foredrag

Skatteutvalget la frem sin utredning 19.12.2022.

I denne ble det foreslått å innføre arveavgift.
Utvalget mener det foreligger gode grunner for å gjeninnføre arveavgiften. 

Forslaget baseres på tidligere avgiftsmodell. Det er imidlertid foreslått at innslagspunktene er høyere og at avgiftssatsen er høyere ved høytinnslagspunkt.  

I henhold til forslaget fra utvalget vil arveavgiften se slik ut:

Det var fullt hus og god stemning på foredraget vårt den 02.02.2023.
Kaffetrakteren gikk på høygir, og kringle fra Valdres Bakeri falt i smak hos både tilhørere og foredragsholdere.

Fremtidsfullmakt og testament er begge svært aktuelle temaer som våre advokater har god kunnskap om.
Fikk du ikke med deg foredraget, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss!

03/02/23

Aktuelt arveavgift

Skatteutvalget la frem sin utredning 19.12.2022.

I denne ble det foreslått å innføre arveavgift.
Utvalget mener det foreligger gode grunner for å gjeninnføre arveavgiften. 

Forslaget baseres på tidligere avgiftsmodell. Det er imidlertid foreslått at innslagspunktene er høyere og at avgiftssatsen er høyere ved høytinnslagspunkt.  

I henhold til forslaget fra utvalget vil arveavgiften se slik ut:

Tabell hentet fra NOU 2022: 20 side 287. 

Forslaget skal i første omgang ut på høring.
Det er foreløpig uklart om arveavgiften vil bli innført, og i så fall når dette vil skje.

05/01/23

El-Sparkesykkel, nye regler

En hyppig vekst knyttet til antall el-sparkesykler, gjorde at regjeringen fant det nødvendig å innføre strengere regler for bruk av disse. Fra 15.06.2022 ble e-sparkesykler omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn». Dette medførte at det blant annet ble;
- innført en promillegrense på 0,2.
- påbudt for barn under 15 år å bruke hjelm.
- forbudt med passasjerer. 

Eksempler fra rettspraksis:
Den 14.10.2022 avsa Oslo tingrett dom i sak om promillekjøring medel-sparkesykkel. Tiltalte kjørte el-sparkesykkel i Oslo sentrum med en promille på 0,98. Aktor la ned påstand om at dette skulle straffes på lik linje som promillekjøring med bil, herunder betinget fengsel i 18 dager og en bot tilsvarende en og en halv månedslønn for tiltalte. Retten var ikke enig, og kom til at straffutmålingen skulle skje etter generelle prinsipper. Det ble lagt til grunn at kjøringen ikke medførte konkrete farer. Etter en samlet vurdering kom de til at forholdet kunne straffes med bot. Boten utgjorde omkring halvparten av det aktor la ned påstand om. 

Ut fra dette kan vi trekke den slutning at selv om reglene for kjøringmed el-sparkesykkel har blitt strengere, må det foretas en helt konkretvurdering av trafikkfarene i det enkelte tilfellet.  

NB:  fra 01.01.2023 er det forsikringsplikt på el-sparkesykler for privatpersoner.

En hyppig vekst knyttet til antall el-sparkesykler, gjorde at regjeringen fant det nødvendig å innføre strengere regler for bruk av disse. Fra 15.06.2022 ble e-sparkesykler omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn». Dette medførte at det blant annet ble;
- innført en promillegrense på 0,2.
- påbudt for barn under 15 år å bruke hjelm.
- forbudt med passasjerer. 

Eksempler fra rettspraksis:
Den 14.10.2022 avsa Oslo tingrett dom i sak om promillekjøring medel-sparkesykkel. Tiltalte kjørte el-sparkesykkel i Oslo sentrum med en promille på 0,98. Aktor la ned påstand om at dette skulle straffes på lik linje som promillekjøring med bil, herunder betinget fengsel i 18 dager og en bot tilsvarende en og en halv månedslønn for tiltalte. Retten var ikke enig, og kom til at straffutmålingen skulle skje etter generelle prinsipper. Det ble lagt til grunn at kjøringen ikke medførte konkrete farer. Etter en samlet vurdering kom de til at forholdet kunne straffes med bot. Boten utgjorde omkring halvparten av det aktor la ned påstand om. 

Ut fra dette kan vi trekke den slutning at selv om reglene for kjøringmed el-sparkesykkel har blitt strengere, må det foretas en helt konkretvurdering av trafikkfarene i det enkelte tilfellet.  

NB:  fra 01.01.2022 er det forsikringsplikt på el-sparkesykler for privatpersoner.

05/01/23